Visselblåsning

Allgon strävar efter att ha en transparent affärsmiljö. Därför följer företaget ett antal tydliga etiska riktlinjer. Allgon ska bedriva en lönsam verksamhet samtidigt som etiska regler följs. Det är av yttersta vikt för Allgon att hela företagets verksamhet bedrivs med högsta möjliga ansvarskänsla, öppenhet och ärlighet. Varje misstanke om bedrägligt beteende, mutor eller andra liknande situationer som bevittnas måste rapporteras utan dröjsmål.

Allgon strävar efter ett företagsklimat där visselblåsare känner att de tryggt och utan rädsla kan rapportera oegentligheter.

Allgon anser att det finns en förpliktelse att hantera oegentligheter och att oegentligheter rapporteras i linje med företagets uppförandekod. Dessutom anser Allgon att visselblåsare som rapporterar oegentligheter är föredömliga samhällsmedborgare. Detta eftersom de hjälper oss att arbeta för hederlighet, ansvar och god ledning.

Allgon har en extern portal som kan nås från https://allgongroup.integrityline.com/ . Där samtliga anställda i Allgons bolag kan rapportera (oavsett anställningsform). Även kunder, leverantörer eller andra intressenter kan använda systemet. På portalen kan du läsa mer om visselblåsning och hur systemet fungerar.