Allgon arbetar för en hållbar verksamhet

Vi arbetar målmedvetet med att skapa säkra och användarvänliga arbetsmiljöer för våra kunder – och hållbarhet står i centrum för detta arbete.

Vårt syfte

Riskminimering och ledande socialt ansvarstagande

Vårt uppdrag är att skapa säkra och användarvänliga arbetsmiljöer för våra kunder och deras arbetskraft. Genom att specialisera oss på att utveckla avancerade industriella radiostyrningslösningar möjliggör vi fjärrstyrning av potentiellt farlig utrustning. Vår strävan är att erbjuda användarna optimal flexibilitet och ergonomiskt utformade lösningar, vilket i sin tur främjar säkert och effektivt arbete i olika arbetsmiljöer.

ISO9001 & ISO14001

Vi är ett multisite ISO certifierat företag

Vi är ISO 9001 kvalitetsledningssystem och ISO 14001 miljöledningssystem certifierade genom Allgon AB multisite certifiering. Det innebär att du kan lita på att vi har de förmågor och kunskap som krävs för att utföra det arbete vi gör, att vi kontinuerligt arbetar för att förebygga misstag och för att förbättra vår miljöprestanda under produktens hela livscykel inklusive utveckling, tillverkning, marknadsföring, försäljning och service av industriella radiostyrningssystem och kommunikationslösningar.

ESG

ESG – Miljö, Socialt Ansvar och Styrning

Förkortningen ESG står för ”environmental, social and governance,” vilket innebär fokus på miljö, socialt ansvar och företagsstyrning. Detta begrepp refereras ofta till som hållbarhet. Vi förverkligar vårt åtagande för hållbarhet genom att implementera tydliga riktlinjer som omfattar ESG-aspekter i varje aspekt av vår verksamhet. Vår omfattande hållbarhetsrapport ger en detaljerad beskrivning av vår strategi och de drivkrafter som styr oss. Rapporten är tillgänglig för nedladdning längst upp på sidan.

Miljö

Minskning av växthusgasutsläpp

Vi åtar oss att fullständigt redovisa våra växthusgasutsläpp enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) för att övergå till en mer hållbar produktionsmodell. Vi har etablerat baslinjer för att sätta upp mål för att minska utsläppen.

Vi understryker vårt åtagande för hållbarhet genom vår reviderade uppförandekod för leverantörer. Dessa riktlinjer stipulerar minimikrav inom områden som laglydnad, mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter, etik, hälsa och säkerhet samt miljö. Uppförandekoden för leverantörer, baserad på FN:s Global Compact principer, finns tillgänglig för nedladdning längre ner på sidan.

Antagande av förnybara energikällor

Vi strävar efter att i möjligaste mån använda förnybar energi och samarbetar aktivt med våra leverantörer för att minska utsläppen enligt GHG-protokollet. Målet på lång sikt är att övergå till 100% förnybar energi.

Avfallshantering

Vi siktar på att snabbt öka användningen av hållbara råvaror och strävar efter att kontinuerligt förbättra våra förpackningsstandarder för att minska avfallet och maximera hållbarheten.

Socialt

Hälsa och säkerhet för anställda

Vi prioriterar att erbjuda en sund och säker arbetsmiljö. Genom kompetensutveckling inom elsäkerhet, särskilt för personal i riskutsatta områden, säkerställer vi att våra anställda är välutbildade och medvetna om potentiella risker. Utbildningen erbjuds även regelbundet som repetition och till ny personal.

Förbättring av arbetsvillkor

Vår huvudprioritet är att främja bättre arbetsvillkor och förbättra de anställdas möjligheter till goda arbetsförhållanden. Medarbetarnöjdhet, mätt genom employee Net Promoter Score (eNPS), används som ett nyckeltal för att bedöma och förbättra arbetsmiljön. Vi strävar efter att ha en eNPS över branschstandarden.

Styrning

Främjande av mångfald

Vi främjar mångfald i hela organisationen genom att aktivt arbeta för att spegla samhället när det gäller kön, etnicitet, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning och andra betydelsefulla demografiska grupper. Vårt åtagande tydliggörs genom vår koncernövergripande jämställdhets- och mångfaldspolicy, tillgänglig för nedladdning sedan 2019. Jämställdhets- och mångfaldspolicy för Allgon AB

Proaktivt arbete

Genom att erbjuda en säker arbetsmiljö och sträva efter optimala arbetsförhållanden förebygger vi allvarliga olyckor och etablerar en god arbetsmiljö. Vårt övergripande mål är att implementera en policy där alla incidenter och olyckor på arbetsplatsen dokumenteras, följs upp med en utredning och åtgärdsförslag.

Kontakter med det omgivande samhället

Arbetsplatssäkerhet är en hög prioritet hos våra dotterbolag, och vi arbetar proaktivt för att eliminera risker på arbetsplatsen innan tillbud eller olyckor inträffar. Vårt långsiktiga mål är att 100% av tillbud ska följas upp och åtgärdas. Vi strävar också efter att undvika olyckor på arbetsplatsen.

Vår strategi

Vi har ett helhetsperspektiv på hållbarhet

Allgon ska vara i framkant vad gäller hållbarhet inom radiostyrnings marknaden.

Varför? Vi tror att våra kunder och intressenter vill att Allgon ska driva ett hållbart företagande för mänsklighetens gemensamma överlevnad. Vi tror också att det finns marknadsandelar att vinna om vi kan nischa oss som det hållbara alternativet. Det ses också som en affärsrisk att inte arbeta med hållbarhet.

Vi tar hänsyn till samtliga hållbarhets dimensioner vid beslutstagande och att hållbarhet genomsyrar samtliga aspekter av organisationen.

Vill du ha ytterligare information? Vi finns här för att hjälpa dig.